Mikaelskolans värdegrund

Steinerpedagogiken bygger på en holistisk människosyn, enligt vilken mänskan uppfattas som en fysisk, själslig och andlig varelse. Unikt hos barnet är dess individualitet redan vid födseln. Utgångspunkten för den pedagogiska praktiken är därmed att varje barn betraktas som ett unikt och individuellt jag, vars personlighet och andliga frihet respekteras och uppskattas.

Den Steinerpedagogiska fostran strävar efter att utveckla hela mänskan. Detta betyder att man stöder såväl tanke som känsla och vilja i den ungas individuella utveckling. Det är därför nödvändigt att fostran, förutom kunskap, även omfattar konstnärlig och aktiverande verksamhet. Atmosfären och bedömningskulturen uppmuntrar till att lära genom försök och misstag och stöder därmed kreativiteten. Det holistiska synsättet innebär dessutom att man betonar mångsidighet, balans och en bred allmänbildning framom att styra in eleven på en ensidigt inriktad valbar specialisering.

I den Steinerpedagogiska undervisningen framhävs den antika filosofins klassiska värderingar – godhet, skönhet och sanning – utgående från barnets olika åldersstadier. Speciellt viktig i det lilla barnets uppväxt (0-7 år) är upplevelsen av att världen är god. Att fostra till godhet handlar här om att skapa grundtrygghet, men även om att stöda utvecklandet av sociala kompetenser och handlingar. Vidare främjas särskilt i de lägre klasserna (7-14 år) en stark känsla för skönhet. Därför betonas under denna fas konstnärligheten i läroplanen och i undervisningsmetoderna. Slutligen är det speciellt från och med puberteten som det egna tänkande stärks (14-21 år). Därför strävar man särskilt i de högre klasserna till att betona sanningsenlighet, utveckling av omdömesförmågan samt logiskt tänkande. Målsättningen är att stöda varje elevs utveckling mot det egna jaget samt dess förmåga att själv skapa sin egen mänskouppfattning och världsbild.

Skolans uppgift är att fostra till humanitet. Detta innebär bl.a att man stöder den ungas förmåga att respektera såväl andra mänskor som sig själv. Att lära och växa, och att bli sig själv, utgör en process som sker tillsammans med andra mänskor; t.ex. utgör den etiska dimensionen av att växa in i en gemenskap en nödvändig del vid utvecklingen av det egna jaget. Skolan bör därför inta en aktiv roll och utnyttja de möjligheter som mänskornas olika härkomst erbjuder. Inlärning över språkliga, kulturella och åskådningsmässiga gränser skapar förutsättningar för en respektfull dialog och en äkta gemenskap.

Mänskan utgör en integrerad del av naturen och avgörande för ett bra liv i framtiden är ett ansvarsfullt förhållande till vår jord. Detta är en av skolans viktigaste målsättningar. Respekt för naturen förutsätter ett personligt förhållande till naturen samt sensibilitet och ansvar för miljön.

Antroposofin utgör den epistemologiska och människo-kunskapliga grunden i Steinerpedagogiken. Antroposofin lärs dock inte ut i skolorna, utan fungerar främst som den Steinerpedagogiska lärarens privata och kollegiala studieverktyg. Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att man i Steinerpedagogiken fäster stor betydelse vid ”hur” de unga undervisas, vid sidan av ”vad” de undervisas. Emedan man med ”vad-undervisning” avser det som mänskan måste veta och kunna för att uppfylla sin plats som en kapabel individ, förutsätter den s.k. ”hur-undervisningen” en genomgripande, djup och kärleksfull förståelse för mänskans väsen. Denna insikt ska enligt Rudolf Steiner tillämpas och vara förhärskande i Steinerskolan.

Den Steinerpedagogiska undervisningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Detta innebär att skolan inte förmedlar någon viss världsåskådning till eleverna. Däremot utgör Steinerskolan i sig medborgaraktivitet på gräsrotsnivå. Föräldrarna har aktivt valt skolan för sina barn och fungerar dessutom som förvaltare för den. Sålunda är skolans främsta mål att initiera till aktivt agerande och att skapa framtidsbyggare - inte enbart medborgare som anpassar sig till rådande system och omständigheter. Fostran och undervisning utgör samhällelig verksamhet vars målsättning är ett ansvarsfullt samhällsengagemang.