Vårt nya skolhus

Under senare år har intresset för steinerpedagogiken ökat kraftigt, vilket lett till att antalet barn i Mikaelskolan och barnträdgården Rosengården blivit allt större. En undersökning från år 2005 visar att Mikaelskolan och barnträdgården varit en bidragande orsak till att föräldrar med barn flyttat till Raseborg för att låta sina barn ta del av steinerpedagogisk undervisning. Eleverna kommer från hela regionen: Ekenäs, Karis, Pojo, Tenala, Bromarv och Fagervik.

I takt med det växande intresset för Mikaelskolan har det redan länge funnits akuta behov av tilläggsutrymmen. Bristen på utrymme har på sikt blivit ohållbar, och föreningen har sedan 2007 jobbat aktivt för en tillbyggnad om ca 750 m².

I maj 2013 blev planerna verklighet i och med att kontraktet för det nya skolhuset undertecknades, och grävmaskinerna anlände kort därpå. Under läsåret 2013-2014 växte bygget fram i ett stadigt tempo. Elever, lärare och föräldrar bidrog genom talkoarbeten och målade bräderna till huset. Skolhuset var klart att tas i bruk vid terminsstarten hösten 2014.

Den nya byggnaden inrymmer i första hand skolans högstadium, men möjliggör även att utrymmen i de andra skolbyggnaderna frigörs för diverse ändamål. Vidare skapar den nya byggnaden tilläggsutrymmen som hittills saknas, som en fysik- och kemisal, en målningssal och rum för förskole- och eftermiddagsverksamhet.

Avsikten med tillbygget är dels att erbjuda såväl elever som personal mer ändamålsenliga utrymmen, men också att göra de nya utrymmena tillgängliga för intresserade aktörer utanför skolverksamheten. Målet är att fortsätta vara ett dynamiskt centrum för konst, pedagogik och ekologi. Tack vare en utökad kursverksamhet är tillbygget inte enbart där för att underlätta för skolans egna elever och lärare utan även gynna flera barn och vuxna i Raseborg.